Köpvillkor

Standardvillkor för alla våra events online.

Köpvillkor 

Dessa allmänna villkor gäller mellan Strand Rederi AB (STRAND), och den som själv eller genom annan träffar avtal med STRAND enligt vad som angetts i bekräftelsen (GÄSTEN). Avtalet kan gälla resa, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa (arrangemang) för följande varumärken: Grand Tour, Strand Rederi AB.
Vid hyra av eget fartyg gäller andra villkor,

Ansvarig arrangör är Strand Rederi AB, Västerlånggatan 75, 111 29 Stockholm.
Tel +46 821 43 10. Org.nr. 559134–9120. VAT-nummer SE559134912001
https://strandrederi.com/kontakta-oss/

Avtal

Som arrangör ansvarar STRAND gentemot GÄSTEN för vad denne har att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än STRAND.

STRAND reserverar sig för eventuella tryck- eller korrekturfel. Som arrangör är STRAND skyldiga att se till:
att GÄSTEN får en skriftlig bekräftelse på sin bokning och andra nödvändiga handlingar;
att information lämnas om hur betalning ska ske och att GÄSTEN i övrigt informeras om andra frågor av betydelse för arrangemanget; och
att arrangemanget stämmer överens med beskrivningen på bekräftelsen. STRAND ansvarar inte för löften som tredje part har gjort direkt till GÄSTEN utan STRAND vetskap och som STRAND inte känt till eller borde känna till.

I dessa Allmänna Bokningsvillkor avses med: Avgång – den tidpunkt då GÄSTEN reser från avgångsplatsen Ankomst – den tidpunkt då GÄSTEN anländer och avslutar sin resa. Ombord – då gästen befinner sig på STRAND fartyg.

Bokning

Vi tar emot bokningar via webb och telefon fram till en timme innan avgång. Ospecificerade förbetalda biljetter med öppen avgångstid gäller i mån av plats och inlöses mot biljett vid respektive biljetterminal.

Betalning

GÄSTEN ska betala för arrangemanget vid bokningstillfället.

Avbokningsvillkor

SIGHTSEEING / TRANSPORT
1–9 personer:
Fram till 24 tim innan avgång – Fri avbokning med full återbetalning

10 personer eller fler:
Fram till 72 tim innan avgång – Fri avbokning med full återbetalning
Fram till 24 tim innan avgång – Fri minskning av antal (dock max 50% av bokat antal), full återbetalning för dessa platser

GÄSTEN kan avboka genom e-postmeddelande till STRAND eller till det ställe som tog emot bokningen. Vid bokning av sådana kombinationer av arrangemang som STRAND säljer för ett i förväg angivet pris (paket), kan GÄSTEN inte avboka enskilda delar av arrangemanget.


Strand ändringar och gästens rättigheter

STRAND får ändra villkoren för arrangemanget i den mån GÄSTEN kan erbjudas andra likvärdiga tjänster. Inträffar kostnadsökningar för STRAND efter det att avtalet blivit bindande för parterna får STRAND höja priset för resan motsvarande kostnadsökningen, om kostnadsökningen beror på ändringar i skatter eller andra avgifter avseende tjänster som ingår i arrangemanget. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före avresa och ska omgående meddelas GÄSTEN. Arrangemangets pris ska sänkas om STRANDs kostnader, tidigare än 20 dagar före ankomst minskar av samma skäl som ovan angivits.

Om arrangemanget inte kan tillhandahållas enligt bekräftelsen och dessa villkor och STRAND inte klarar av att erbjuda GÄSTEN andra likvärdiga tjänster har GÄSTEN rätt att frånträda avtalet. GÄSTEN har också rätt att frånträda avtalet om villkoren ändras väsentligt till GÄSTENs nackdel. STRAND återbetalar då den inbetalade summan för bokningen. Fel som uppstår under resan, ska GÄSTEN anmäla ombord så att STRAND får en möjlighet att rätta till det. I annat fall bortfaller GÄSTENs rätt att påtala felet.
Eventuellt skadestånd, avseende sådana skador som omfattas av bestämmelserna i Sjölagen (1994:1009) ersätts maximalt med belopp som anges i nämnd lag i deras lydelse då skadan inträffade. Det åligger GÄSTEN att i möjligaste mån begränsa skadan.

STRANDs eventuella skyldighet att betala skadestånd bortfaller om STRAND kan visa att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför STRANDs kontroll som STRAND inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder STRAND inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.


Gästens skyldigheter

För att boka/ingå avtal med STRAND måste GÄSTEN vara minst 18 år. GÄSTEN är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande. STRAND har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om GÄSTEN eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i ombord. Vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker debiterar STRAND GÄSTEN en omkostnadsavgift motsvarande skadan, dock minst SEK 5 000.

GÄSTEN ansvarar för att tillhandahålla korrekta kontaktuppgifter till STRAND, och att uppdatera dessa om nödvändigt.

Force Majeure

Båda parter har rätt att frånträda avtalet om arrangemanget inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda, eller andra liknande större händelser, som ingen av parterna kunnat förutse eller påverka.

Covid-19

För att förhindra smittspridning och för att följa folkhälsomyndighetens regler åtar sig kunden och gästerna att noggrant följa besättningens regler ang. hygien och social distansering. Besättningen har rätt att avhysa en person eller avbryta resan utan ersättningsskyldighet om dessa regler inte åtföljs.

Personuppgifter

Genom att betala samtycker GÄSTEN till att personuppgifter får behandlas av STRAND eller Försäkringsgivaren av avbeställningsförsäkringen.
Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att STRAND har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla försäkringsvillkoren i avbeställningsförsäkringen samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden. GÄSTEN kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar.

Tvister
GÄSTEN bör vända sig till STRAND med eventuella klagomål. Om GÄSTEN och STRAND inte kommer överens i en förhandling kan de vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.
Allmänna reklamationsnämndens hemsida: www.arn.se. Adress: Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm.